137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 127.1 ZAGREB, 23. oktobra Hrvatska ispunjava sve potrebne tehni- čke kriterije za ulazak u šengenski prostor, ocijenila je Evropska komisija i pozvala Vijeće Evropske unije da tu zemlju uključi u prostor bez unutarnjih graničnih kontrola. Istovremeno je na- vedeno da trebaju nastaviti primje- njivati sve sadašnje aktivnosti, pose- bno, upravljanje na vanjskim granicama da bi osigurali da ti uvjeti ostanu ispunjeni. Hrvatki premijer ocijenio je da je ovo veliki i važan dan za Hrva- tsku, ali nije želio špekulirati o da- tumu ulaska u Šengen. Pozitivna ocjena o spremnosti nije automatski ulazak u Šengen, već je preduvjet da ostale članice EU jednoglasno donesu političku odluku o primanju u šengenski prostor.prethodna    <<  1  >>    slijedeća